Разлика между шлюз и модем

Модем, съкращение от „модулатор-демодулатор“, е хардуерно устройство, което позволява на компютър или друго мрежово устройство, като например рутер, да се свърже с интернет. Терминът „шлюз“ има няколко значения в света на мрежата, в зависимост от контекста. Като цяло шлюзът е мрежово устройство, което свързва две различни мрежи заедно. По същество той служи като връзка между мрежи, използващи различни архитектури, протоколи или платформи.

Какво е модем?

Съкратено от „модулатор-демодулатор“, модемът е хардуерно устройство, което действа като LAN интерфейс, като свързва домашната ви мрежа към интернет доставчика чрез същия коаксиален кабел, който пренася CATV сигнали към вашия телевизор. Модемът се използва главно като гранично устройство, което позволява на компютъра да предава данни по кабелни линии. Настройката изисква сплитер за отделяне на кабелната телевизия от домашната мрежа. Достъпът до интернет обикновено се предоставя от доставчика на услуги за кабелна телевизия. Компютърът съхранява информацията в цифров вид, докато информацията, предавана по телефонни линии, е под формата на аналогови вълни. Той взема цифрови данни от Ethernet картата на вашия компютър и поставя неизползван честотен блок. Това е като друг телевизионен канал, но вместо картини и звуци, този канал носи цифрови данни. Днес модемите се използват за осъществяване на високоскоростна широколентова интернет връзка от домашната ви мрежа до интернет доставчика, използвайки телефонната линия.

Какво е Gateway?

Gateway е хардуерно устройство, което функционира както като модем, така и като рутер, като комбинира функционалността на двете в една и съща кутия. Е, терминът шлюз има няколко значения в света на мрежите. Шлюзът е мрежова точка, която действа като входна точка към друга мрежа. Шлюзът е интерфейс на рутер, свързан към локалната мрежа в смисъл, че е изход от подмрежа или точка на връзка към друга подмрежа или мрежа. В по -широк смисъл шлюзът служи като връзка между компютри, използващи различни протоколи, платформи или операционни системи. Шлюзът по подразбиране указва къде трябва да се изпраща трафикът на данни, когато адресът на местоназначението не е в същата LAN или е неизвестен. По същество той действа като порта между две мрежи. Това може да бъде рутер, защитна стена, сървър или друго мрежово устройство, което позволява потока на трафик в и извън мрежата.

Разлика между шлюз и модем

Устройство

-Модем, съкратено от модулатор-демодулатор, е хардуерно устройство, което се свързва с вашата кабелна или телефонна линия и преобразува или модулира аналогов сигнал от кабелна или телефонна линия в цифрови данни, които компютърът може лесно да разпознае и разбере. Това е просто хардуерен компонент, който позволява на всяко мрежово устройство да се свърже с интернет. Gateway, от друга страна, е устройство, което комбинира функционалността както на модем, така и на рутер в една и съща кутия. Най -общо казано, шлюзът е мрежова точка, която действа като входна точка към друга мрежа.

Функция

-Модемът се използва за осъществяване на високоскоростна широколентова интернет връзка от вашата домашна мрежа към интернет доставчика, използвайки телефонната линия. Телефонните линии се използват за аналогови, гласови сигнали. Модем се използва с телефонна линия или кабел за преобразуване на сигналите за данни в тези, които са по -съвместими с възможностите на телефонната линия. Той предава и приема данни по комуникационен канал, като телефонна линия, коаксиален кабел и оптично влакно. Портът, както подсказва името, действа като порта между две мрежи, свързвайки множество мрежи с различни протоколи заедно. Той осигурява достъп за IP пакети във и/или извън локалната мрежа.

Пример

- Рутерът е най -добрият пример за устройство за шлюз, обикновено използвано в домашните мрежи, което маршрутизира IP пакети между мрежи. Тя позволява на компютрите в локалната мрежа да изпращат и получават данни по интернет. Защитната стена също действа като шлюз, който проверява входящите и изходящите пакети въз основа на набор от определени правила, за да ограничи подозрителните пакети. Примерите за модем включват кабелен модем или DSL модем. Кабелен модем позволява широколентова връзка от вашата домашна мрежа към интернет доставчика по кабелна връзка. DSL модем позволява широколентов достъп от домашната ви мрежа до интернет доставчика по телефонна линия.

Gateway срещу модем: Сравнителна таблица

Обобщение на Gateway срещу модем

Модемът е хардуерно устройство, което се използва главно като гранично устройство, което позволява на компютъра да предава данни по кабелни линии. Той преобразува аналоговия сигнал от кабелна или телефонна линия в цифрови данни, които компютърът може да разпознае и разбере. Порталът, от друга страна, е мрежово устройство, което действа като порта между две мрежи; той служи като връзка между компютри, използващи различни протоколи, операционни системи или платформи. Порталът може да бъде рутер, защитна стена или сървър или всяко друго устройство, което позволява потока на трафик във и извън мрежата. Gateway е просто още един термин за комбиниран модемен рутер.

Вижте повече за: ,