Разлика между качественото и количественото наблюдение

Качествени и количествени наблюдения

Търсенето на знания чрез системно изследване за решаване на проблеми или за установяване на факти и за разработване на нови идеи и теории включва художествени, исторически и научни изследвания. Преди да могат да се формират каквито и да е хипотези или дефиниции, преди да могат да бъдат събрани, анализирани, тествани и приключени данните и преди да се направи някакво заключение, темите трябва да бъдат оформени и наблюдавани.

Наблюдението е основен аспект на всички научни изследвания. Учените учат и развиват концепции, като наблюдават околната среда, хората, животните, нещата и как те си влияят един на друг. Има два вида наблюдение: количествено наблюдение и качествено наблюдение. Те се използват поотделно или заедно, като се използват различни инструменти, необходими за събиране и измерване на данни.

Качественото наблюдение е субективно събиране на информация, която се фокусира повече върху разликите в качеството, отколкото върху количествените разлики. Тя включва по -малко участници, защото е по -загрижена за извеждането и познаването на подробности за всеки участник, което се прави по -лесно по по -малко теми. Това става чрез интервюта и пасивни или задълбочени наблюдения. Провежда се на по -лично ниво, което изисква изследователят да изгради доверието на участниците в него, така че те лесно да му предоставят необходимата му информация.

Участниците се насърчават да отговарят на въпросите със свои думи и в естествена среда, особено на обществени места. Това обикновено се прави от психолози, социолози и социални учени, за да им помогне да разберат поведението на животните и хората.

Количественото наблюдение, от друга страна, е обективно събиране на информация, която се фокусира върху числата или измерванията, като същевременно основава резултатите на статистика и числови анализи. С изключение на социалните науки, това е най -често използваният метод за наблюдение в научните изследвания. Това включва наблюдение на всичко, което може да бъде измерено, като например разликите във форми, размери, цвят, обем и числа. Тя включва вземане на извадка, която най -добре представя населението.

При количествено наблюдение са необходими голям брой участници или субекти. Това се прави, за да се даде на наблюдението повече сила и резултатите от изследването да станат по -достоверни. Той не предоставя задълбочени познания за участниците, но позволява общ статистически анализ на популацията, който се прави след събиране на всички данни, за разлика от качественото наблюдение, при което наблюденията се анализират постоянно, докато се събират.

Резюме:

Качественото наблюдение е субективен процес на събиране на данни или информация, докато количественото наблюдение е обективен процес на събиране на данни или информация. Качественото наблюдение се фокусира върху различията в качествата, докато количественото наблюдение се фокусира върху разликите в количествата. Количественото наблюдение изисква голям брой участници или субекти, докато качественото наблюдение изисква само няколко участници. Количественото наблюдение се използва в повечето научни изследвания, с изключение на социалните науки, които използват качествено наблюдение. Качественото наблюдение предоставя по-лични и задълбочени данни за всеки участник, докато количественото наблюдение осигурява общ статистически анализ на популация. Количественото наблюдение включва вземане на извадка за представяне на наблюдаваната популация, докато качественото наблюдение не го прави.

Вижте повече за: