Разлика между глобалното затопляне и глобализацията

Какво е глобалното затопляне?

Глобалното затопляне е явление, при което глобалната температура се повишава и се очаква да продължи да се повишава през следващия век. Това повишаване на температурата е свързано с увеличаването на газовете за улавяне на топлина, като въглероден диоксид.

Ранно откриване на глобалното затопляне

Глобалното затопляне беше предсказано за първи път като явление през 60 -те години на миналия век от учени, като Ралф Дейвид Кийлинг, който забеляза, че въглеродният диоксид постепенно се увеличава година след година. От това се прогнозира, че температурата ще започне да се повишава поради увеличаването на въглеродния диоксид.

Доказателство, че емисиите на парникови газове причиняват глобално затопляне

Изследванията на атмосферата показват, че въглеродният диоксид продължава да се покачва с температурата. В допълнение към тази корелация, има и записи от миналото, които показват последователно повишаване на въглеродния диоксид, което следва повишаването на температурата.

Ледени ядра

Централните равнини на Гренландия имат редовни снеговалежи, което води до натрупване на правилни слоеве година след година. С натрупването на тези слоеве снегът става по -компактен. Тъй като снегът се уплътнява в лед, въздушните мехурчета ще се задържат в леда. Тези въздушни мехурчета ще бъдат изолирани от останалата част от атмосферата. В резултат на това техният състав ще отразява състава на атмосферата по време на уплътняването на леда. Учените са успели да използват основни проби от тези слоести ледени залежи, за да създадат хронология на промените в атмосферата през последните няколкостотин хиляди години.

Климатичните записи, базирани на ледените ядра, показват, че от средата на 1800-те години въглеродният диоксид в атмосферата се е увеличил значително. Това, което също може да се забележи, е, че увеличаването на въглеродния диоксид не отговаря на историческия модел, преобладаващ през последните няколкостотин хиляди години. Нивата на въглероден диоксид през последните 200 години са се повишили значително над историческата граница на концентрацията на въглероден диоксид.

Глобалното затопляне като антропогенен феномен

Най -вероятната причина за този скорошен епизод на глобално затопляне е увеличаването на използването на изкопаеми горива. При изгарянето на изкопаеми горива, като въглища и нефт, се произвежда и въвежда въглероден диоксид в атмосферата. Хората започнаха да изгарят изкопаеми горива в голям мащаб преди около 200 години по време на индустриалната революция, което е и времето, когато въглеродният диоксид започна да се увеличава над нормалните нива.

Последиците от глобалното затопляне

Повишаването на температурата оказа значително влияние върху топенето на леда в полярните и алпийските райони. По -голямата част от планинските ледници в света се оттеглят и ледените покривки продължават да се топят. Очаква се това да повиши морското равнище, което ще има последици за низините като Бангладеш и Холандия. Глобалното затопляне може също да увеличи тежестта на екстремни метеорологични условия като урагани, наводнения и суши.

Превенция и смекчаване на глобалното затопляне

Потенциалните последици от глобалното затопляне са накарали много нации, организации и индивиди да мислят за начини за предотвратяване или смекчаване на последиците от глобалното затопляне. Едно от предложените решения е постепенното прекратяване на изгарянето на изкопаеми горива чрез преминаване от цивилизация, работеща с изкопаеми горива, към цивилизация, работеща с източници на не изкопаеми горива като вятърна и слънчева енергия. Това решение включва директно намаляване на въглеродните емисии, които са основната причина за глобалното затопляне.

Какво е глобализация?

Глобализацията е явление, при което светът става все по -единен технологично, икономически и културно. Чрез процеса на глобализация, същият начин на живот и ценности се предават по целия свят, създавайки единна глобална цивилизация.

Основен вид глобализация: Икономическа глобализация

Икономическата глобализация е сливането на местните икономики в една огромна икономика, обхващаща целия свят. Това е създадено чрез намаляване на търговските бариери, както и международни и регионални политики, които улесняват правенето на бизнес в множество страни. Възходът на глобалната капиталистическа икономика даде на много страни достъп до пазари, които иначе не биха били отворени за тях. Това позволи на много страни да се подобрят икономически. Мултинационалните корпорации също разрешиха работа в бедни страни, което също подобри местната икономика. От друга страна, икономическата глобализация затруднява работническите класове в по -богатите нации, тъй като тяхната работа в крайна сметка се възлага на външни изпълнители на страни, където работниците могат да получават по -ниски заплати.

Последиците от глобализацията

Глобализацията има смесени положителни и отрицателни последици. Положителна последица е подобряване на качеството на живот на хората по света и намаляване на крайната бедност поради индустриализацията и разпространението на капитализма.

От друга страна, глобализацията също е причинила проблеми като увреждане на местната среда, както и нарастваща разлика между богатите и бедните. Друго последствие е, че начинът на живот, който се разпространява по цялата планета, може да не е екологично устойчив в толкова голям мащаб.

Прилики между глобалното затопляне и глобализацията

Глобалното затопляне и глобализацията са явления, които се случват в световен мащаб. И двамата изискват промяна в начина на живот за много хора по света. Освен това глобализацията има потенциал да засили глобалното затопляне. Това е така, защото индустриализацията и произтичащият от нея начин на живот, който се разпространява по целия свят чрез глобализация, произвежда излишните въглеродни емисии, които водят до глобално затопляне. По този начин, с увеличаването на глобализацията, глобалното затопляне също има потенциал да се увеличи.

Разлики между глобалното затопляне и глобализацията

Въпреки че има прилики между двете понятия, има и важни разлики, които включват следното.

  • Глобалното затопляне е климатологичен феномен, задвижван от физиката на задържащите топлината газове, докато глобализацията е социален феномен, ръководен предимно от икономиката.
  • Глобалното затопляне непременно ще промени климата по определени начини, докато последиците от глобализацията върху климата зависят от това, което се глобализира.
  • Глобализацията има ясни положителни последици, докато положителните последици от глобалното затопляне са по -двусмислени.
  • Глобалното затопляне теоретично може да бъде причинено от не-антропогенни процеси като увеличаване на вулканизма, докато глобализацията по своята същност е човешки проблем.
  • Глобалното затопляне е непреднамерено причинено от хората, докато глобализацията умишлено се прилага по целия свят от мултинационални корпорации и национални държави.

Глобално затопляне срещу глобализация: Сравнителна таблица за показване на разликата между двата термина

Резюме на глобалното затопляне срещу глобализацията

Глобалното затопляне е процес, при който средната глобална температура се увеличава поради увеличаването на емисиите на парникови газове. Причината е преди всичко антропогенна от изгарянето на изкопаеми горива. Това повишаване на температурата може да окаже неблагоприятно въздействие върху способността на човека да се адаптира към околната среда поради повишаването на морското равнище и нарастващата честота на климатичните крайности като наводнения и урагани. Глобализацията е процесът, при който културите по света стават все по -еднакви в начина на живот, технологиите и ценностите поради създаването на глобална икономика. Глобализацията може също да е отчасти отговорна за глобалното затопляне, тъй като начинът на живот, който се разпространява по света, е този, който увеличава въглеродните емисии. Въпреки че тези понятия са сходни, те се различават по важни начини. Глобалното затопляне е физическо явление, свързано с поглъщането на въглероден диоксид инфрачервена радиация. Глобализацията е присъщо на човека явление. Независимо от това те са свързани, защото глобализацията води до по -глобално затопляне.

Вижте повече за: ,