Разлики между гамета и генотип

Гамета срещу генотип

Всеки индивид е съставен от хромозоми, които помагат да се определи, за начало, техния пол. Всъщност тези дни, ако двойките искат да имат бебе, те се опитват да проверят с ОВ и да разгледат гените на всеки родител. Въз основа на някои генетични изследвания има по -голям шанс евентуалната бременност да доведе до раждане на мъжко или женско бебе. Това е темата на тази статия, какво е гамета и генотип и как и двете са различни от другите.

За да дадем правилно разликите между гамета и генотип, би било по -добре да започнем с подходяща дефиниция, която да бъде лесно разбираема от неспециалист. Какво означава всеки термин? Кратък опит за това какво представлява всеки термин би улеснил разбирането, тъй като и двата термина изглеждат като „технически жаргон“, когато ги чуете. По принцип гамета и генотип означават говорене за размножаване. Тези термини са взаимосвързани в много отношения, тъй като и двата термина засягат и генетиката или наследствеността.

Какво е гамета?

Гаметата е полова клетка. Това е репродуктивна клетка, която би се обединила по време на сексуално чифтосване. Мъжката клетка, която се нарича сперма, би се обединила с женска клетка, която се нарича яйцеклетка или яйцеклетка. Това се прави по време на сексуално производство, което би се превърнало в зигота, обединението на мъжка и женска гамета.

Гаметата се произвежда чрез клетъчно делене и този процес се нарича мейоза. По време на мейозата гаметата се счита за хаплоидна. Хаплоид означава да има само един набор от хромозоми. При сексуално производство, когато мъжката гамета и женската гамета станат зигота, хаплоидът сега ще се превърне в диплоид. Диплоид означава наличието на два набора хромозоми.

Какво е генотип?

Генотип е генетичният състав на клетката. По същество това е вашата пълна наследствена генетична идентичност. Той е уникален за всеки индивид, дори ако са еднояйчни близнаци. От друга страна, генотипът е по -скоро върху генетичния състав на организма, където фенотипът е физическата експресия на гените. Хромозомите се изразяват в чифт букви, наречени алели. Алелните двойки са:-RR = доминираща черта Rr = ко-доминантна черта rr = рецесивна черта

Това са само примерни променливи, така че не се бъркайте. Различните букви описват различни черти. Това парче представя как изглеждат двойките и променливите, за да имате представа какво представляват, ако прочетете нещо подобно в бъдеще.

В обобщение, когато използвате термина гамета, той се отнася до новосъздаден организъм от обединението на мъжка сперматозоидна клетка и женска яйцеклетка. Терминът генотип, от друга страна, се отнася до специфичните „генетични“ характеристики и наследствена генетична идентичност, която новосъздаденият „живот“ би притежавал.

Генотип се отнася до генетичния състав, състав или структура на определен организъм. Гаметата се отнася до клетката. Тя може да бъде мъжка клетка. Тя може да бъде женска клетка. Така че само терминът „гамета“ може да бъде или яйцеклетка, която е женската гамета. Терминът "гамета" също може да бъде сперма, която е мъжка гамета. След като и двете гамети се обединят, тя ще образува нов организъм. Терминът "гамета" е въведен от Грегор Мендел, който е австрийски биолог. Всяка гамета носи половин генотип, тъй като всяка гамета (независимо дали това е мъжка гамета или женска гамета) е хаплоид, единичен набор от хромозоми. След обединението на мъжка гамета и женска гамета, образуваният организъм сега ще бъде наречен „диплоид“, имащ два набора хромозоми.

Вижте повече за: , ,