Разлика между наказание и глоба

Законите и договорите се правят с намерението да обвържат страните, ангажирани с определени условия. Ако те не бъдат изпълнени, последствията са или санкции, или глоби. Въпреки че тези две се използват като синоними, те имат ясни различия, както е посочено по -долу.

Какво е наказание?

Използвани в наказателното и гражданското право, наказанията са наказания, наложени в резултат на нарушаване на закони, договори или правила. Наложените наказания могат да бъдат във физическа и парична форма и се налагат или за извършване на деяние, или за неизпълнение на деяние.

В гражданското право обаче са наложени санкции по договорите. Страните, които не изпълнят определени условия съгласно договорните споразумения, се наказват да платят неустойките под формата на щети. Когато става въпрос за собственост, обвиняемият може да загуби законни права, свързани с имота, както е постановено от съда.

Какво е глоба?

Това е форма на парично наказание за извършено престъпление или престъпление . Обичайно в контекста на наказателното право, глобите се използват в случаи, свързани с леки престъпления, като например нарушения на движението. Например, лице, което надвишава ограничението на скоростта на движение, се наказва с глоба. Други случаи включват уреждане на искове срещу обвиняемия.

Въпреки че глобите са парични наказания, те могат да бъдат налагани заедно с съдебни процеси, общественополезен труд и лишаване от свобода. Платената сума като глоба се определя от вида на нарушението и държавните закони.

Прилики между наказание и глоба

  • И двете се използват в контекста на закони и споразумения

Разлики между наказание и глоба

Определение

Наказанието се отнася до наказания, наложени в резултат на нарушаване на закони, договори или правила. От друга страна, глобата се отнася до форма на парично наказание за извършено престъпление или нарушение.

Приложение

Докато наказанията се прилагат както в наказателното, така и в гражданското право, глобите се прилагат в наказателното право.

Форми на наказание

Формите на наказания в санкциите включват изплащане на щети, загуба на законни права, свързани с имота, и дори лишаване от свобода. От друга страна, формите на наказания в глоби включват парични плащания, които могат да бъдат наложени заедно с съдебни процеси, общественополезен труд и лишаване от свобода.

Наказание срещу глоба: Сравнителна таблица

Обобщение на наказанието срещу глобата

Наказанието се отнася до наказания, наложени в резултат на нарушаване на закони, договори или правила. Той се прилага както в наказателното, така и в гражданското право, като формите на наказания включват изплащане на щети, загуба на законни права, свързани с имота, и дори лишаване от свобода.

От друга страна, глобата се отнася до форма на парично наказание за извършено престъпление или нарушение. Той се прилага в наказателното право с форми на наказания, включително парични плащания, които могат да бъдат наложени заедно с съдебни процеси, общественополезен труд и лишаване от свобода. И двете обаче остават важни концепции за поддържане на реда и реда.

Вижте повече за: ,