Разлика между наследството и културата

Двете понятия може да звучат много сходни с някои хора, тъй като често означават едно и също нещо, но те са различни понятия, използвани в различен контекст. Наследството се отнася до наследството, което означава предаване на вярванията, предметите и културата от едно поколение на друго, като традиция. Културата е начинът на живот, знания, идеи, обичаи, закони и навици на група хора или общество, които те приемат заедно като свои основни ценности. Културата е ценностите, които определят едно общество. И двата термина често се използват взаимозаменяемо, но фундаменталната концепция зад двата е много различна. Нека да разгледаме.

Какво е наследство?

Наследството е решаващ фактор в процеса на формиране на идентичност и основен ресурс за човешкото развитие. Наследството не е нещо, обект или сграда или паметник - самите тези неща не са наследство. Всъщност наследството е това, което се случва на тези неща, обекти или паметници. Наследството е културен процес, преход, който се ангажира с настоящето. Наследството означава различни неща за различните хора и защо не. За един човек наследството означава предаване на култура, традиции, ценности и неща от предишните поколения. Наследството не се отнася само за обектите; това е уникалното чувство на индивида за семейна идентичност, ценностите, традициите и всичко ценно. Наследството гледа към миналото, но е нещо, което се предава на настоящето като традиция с определена цел.

Какви са примерите за наследство?

Наследството може да бъде физически обекти и места като движими активи като произведения на изкуството, научни или технологични обекти, картини, скулптури, ръкописи, монети или всичко, което може да бъде предадено физически от поколение на поколение. В допълнение към движимите предмети има и нематериални неща като език, традиции, култура, сценични изкуства, ритуали, социално поведение, които могат да бъдат част от наследство. Нашето наследство е улики за нашето минало и за това как ние като общество сме се развили с течение на времето.

Какво е култура?

Културата е практиката на ежедневието на определена група хора, характеристиките, които ги определят - характеристики като език, поведение, религия, кухня, музика и изкуства, социални навици, вярвания, ценности и всичко, което изобразява техния начин на живот. Една култура е свързана с определена общност и по този начин има социално измерение. Културата е споделеното прагматично знание, което включва нашите поведенчески, както и концептуални знания. И все пак терминът култура е разнообразен в своето определение като такъв и не може да бъде ограничен само до едно просто обяснение. Културата може да се опише като сбор от колективни човешки вярвания със структурирана система, която е специфична за нация или период от време.

Да предположим, че живеете в град, където има пътища, училища, паркове, музеи, болници, полицейски участъци и др. Но всеки друг град също има такива. И така, какво прави вашия град толкова различен от другите градове? Процъфтяваща художествена сцена, свети места, обекти на наследството, уникална архитектура, исторически места, обичаи, фестивали и великолепието на открито - това са нещата, които определят вашия град и тези неща се считат за част от културата - аспектите на живота че ние се радваме и считаме за ценен като цяло.

Наследството ли е култура?

Е, наследството се отнася до аспектите на културата, които са наследени от миналото поколение до сегашното поколение и е важно да се запази наследството за бъдещите поколения. Наследството е израз на начина на живот, предаван от поколение на поколение от определена група хора или общество. Културата е споделеното прагматично знание, което включва нашите поведенчески, както и концептуални знания. Идеите, обичаите, вярванията и социалното поведение ни отличават.

Каква е разликата между култура и етнос?

Етническата принадлежност е система за класификация, която идентифицира група хора въз основа на техните общи характеристики. Културата е един критерий за класификация, който отличава една група от друга. Етническата принадлежност е като идентичност, маркер, който се използва за категоризиране на групи хора според тяхната раса, националност, културна група, език, обичаи, вярвания и т.н. Културата е като кодекс на поведение за определена социална група.

Разлика между наследство и култура

Значение на наследството и културата

- Културата може да бъде описана като сбор от колективни човешки вярвания със структурирана система, специфична за нация или период от време. Това са споделените социални характеристики и поведение, вярвания, религия, кухня, музика и изкуства, език и т.н. за определена група хора, които ги отличават. Наследството, от друга страна, е израз на начина на живот, предаван от поколение на поколение от определена група хора или общество. Той се отнася до нещата, които наследявате, докато културата е характерните черти, които описват едно общество.

Пример за наследство и култура

- Наследството се отнася до нещата, които се предават от поколение на поколение и които включват обичаи, традиции, вярвания, ценности, култура, сценични изкуства, ритуали и социално поведение. Културата е отличителността на група хора, основаваща се на няколко елемента като закони, облекло, архитектура, език, фестивали, церемонии, храна, социални стандарти и т.н. Всички тези примери означават споделени символи и вярвания.

Наследство срещу култура: Сравнителна таблица

Резюме

Наследството се отнася до аспектите на културата, които се наследяват от поколение на поколение; от минало към настояще и към бъдещето, докато културата е споделеното прагматично знание, което включва нашите поведенчески, както и концептуални знания. Културата е идеите, обичаите, вярванията и социалното поведение, които ни отличават. Културата е набор от идентифицируеми модели в рамките на социална група или общност и символичните структури, които са въплъщение на тази култура, като социално поведение, вярвания, обичаи, вярвания и традиции.

Вижте повече за: ,