Разлика между нарушение и нарушение

Разногласията, неспазването на договорите и нарушенията на закона, само някои от тях, станаха често срещани в наши дни. Благодарение на закона всички тези въпроси могат да бъдат разрешени справедливо. Във връзка с това термините нарушение, неизпълнение, нарушение, нарушение и нарушение в повечето случаи се считат за правни синоними. Въпреки това термините имат различия, както е посочено по -долу.

Какво е нарушение?

Това се използва във връзка с неизпълнение или неизпълнение на предварително договорени специфични условия в обвързващ договор. Нарушението се различава при различни сценарии и е специфично. Това може да бъде забавено плащане, неизпълнение на определени условия в договор или дори неспазване на обещания актив в рамките на посочения срок. Иск за нарушение на договора може да бъде направен само след като се докаже, че нарушението е настъпило действително.

Докато понякога процесът на разглеждане на нарушение на договора е посочен в първоначалния договор, друг път не е така. При този сценарий страните могат да уредят въпроса помежду си. Това може да доведе до съдебно решение или нов договор.

Нарушението може да бъде или:

  • Съществено нарушение- Това се случва, когато една от получените страни получи различен артикул от посочения в договора.
  • Леко нарушение- Това се случва, когато услуга или артикул не са получени до датата на падежа.

Нарушението може да бъде или изпреварващо нарушение, при което една страна заявява неспособността си да достави предварително, или действително нарушение, при което едната страна отказва да изпълни съгласно договора.

Какво е нарушение?

Това се използва по отношение на общи нарушения или нарушения на закона или правата. Нарушенията включват както граждански нарушения, така и престъпления. Например измамата е нарушение както на наказателното, така и на гражданското законодателство. Други видове нарушения включват пробационни нарушения и нарушения на трафика.

Нарушенията често се разрешават с глоби, граждански наказания и тежки наказания за престъпления. Тежестта на наказанието трябва да съответства на тежестта на нарушението.

Прилики между нарушение и нарушение

  • И двете са законови грешки, наказуеми по закон

Разлики между нарушение и нарушение

Определение

Нарушаването се отнася до неизпълнение или неизпълнение на конкретни предварително договорени условия в обвързващ договор. От друга страна, нарушението се отнася до общи нарушения или нарушения на закона или правата.

Решения

Средствата за защита при нарушение включват съдебно решение, нов договор в случаите, когато процесът на разглеждане на нарушение на договора не е посочен в първоначалния договор. От друга страна, средствата за защита при нарушение включват глоби, граждански наказания и тежки наказания за престъпления.

Примери

Примерите за нарушение включват забавено плащане, неизпълнение на определени условия в договора и неизпълнение на обещания актив в рамките на посочения период. От друга страна, примери за нарушение включват измами, пробация и нарушения на трафика.

Нарушение срещу нарушение: Сравнителна таблица

Обобщение на нарушението срещу нарушението

Нарушението се отнася до неизпълнение или неизпълнение на конкретни предварително договорени условия в обвързващ договор. Примерите включват забавено плащане, неизпълнение на определени условия в договора и неизпълнение на обещания актив в рамките на посочения период. От друга страна, нарушението се отнася до общи нарушения или нарушения на закона или правата. Примерите включват измами, пробация и нарушения на трафика.

Вижте повече за: ,