Разлика между ERP и SAP

Всеки бизнес в даден момент изисква някаква система за управление, за да улесни потока от информация и да управлява всички ресурси в рамките на бизнес организацията, за да подобри ефективно цялостните си бизнес процеси. Идеята е да се внедри система от интегрирани приложения за по -добро управление на бизнес процесите и автоматизиране на повечето функции, свързани с технологиите, услугите и човешките ресурси. Идеята е да се увеличи производителността чрез автоматизиране на бизнес процесите, за да се намалят административните разходи, разходите за ИТ и да се доставят времена, които иначе биха се избегнали с ръчното обработване на процеси. Накратко, предприятията изискват внедряване на ERP (Enterprise Resource Planning) система, която да използва както вътрешна, така и външна информация, свързана с организацията, с цел повишаване на производителността и подобряване на производителността. SAP е най -големият доставчик на ERP решения в света и лидер на пазара в приложения за бизнес процеси като ERP, CRM, SCM и др.

Какво е ERP?

ERP, съкратено от Enterprise Resource Planning, е софтуер за управление на бизнес процеси, който позволява на една организация да интегрира различни процеси, които са от съществено значение за управлението на бизнес в една цялостна система, за да се увеличи производителността и да се подобри производителността в рамките на една организация. ERP софтуерът е основно набор от интегрирани приложения, предназначени да управляват ключовите функции на бизнеса, включително счетоводство, управление на запаси и поръчки, човешки ресурси и др. Той интегрира всички тези основни функции в една централизирана система, за да рационализира процесите и информационния поток в цялата бизнес организация. Автоматизираната система интегрира области като планиране, инвентаризация, покупки, маркетинг и продажби, човешки ресурси и финанси. Терминът ERP не се обяснява сам по себе си и се отнася до индустриален термин за широкия набор от дейности, които биха помогнали на организацията да записва и управлява своите данни, свързани с технологиите и човешките ресурси. Накратко, ERP е технология, която автоматизира основните бизнес процеси на организацията, за да елиминира излишните процеси и системи.

Какво е SAP?

SAP означава системи, приложения и продукти в обработката на данни. Това е немски мултинационален софтуерен гигант, известен със създаването на софтуер за планиране на корпоративни ресурси (ERP) за управление на бизнес процесите и отношенията с клиентите. SAP е най -големият доставчик на ERP решения в света и лидер в бизнес приложенията. SAP предоставя софтуерен пакет от приложения за бизнес процеси, които се прилагат в големи или средни предприятия, за да предоставят цялостни решения за логистика, дистрибуция, финансови и материални запаси. Той интегрира основните бизнес процеси в различни функции, като всяка функция е свързана със съответния модул в SAP. Модулите събират и интегрират данни от различни аспекти на бизнеса. Има различни SAP модули, които споделят информация в интегрирана система въз основа на дефинираните процеси. Най -внедрените SAP модули са управление на човешките ресурси (HRM), продажби и дистрибуция (SD), управление на материали (MM), планиране на производството (PP), управление на качеството (QM), финансово счетоводство (FI) и др.

Разлика между ERP и SAP

Определение на ERP и SAP

ERP е съкращение от Enterprise Resource Planning и е система за управление на бизнес процеси, която автоматизира и интегрира всички основни бизнес процеси на една организация в споделена база данни, за да рационализира процесите и информацията в цялата организация. SAP (Системи, приложения и продукти в обработката на данни) може да се нарича продукти, предлагани от компанията SAP AG. SAP е един от най -големите доставчици на ERP софтуер в света.

Основи на ERP и SAP

ERP софтуерът е набор от приложения за бизнес процеси, които помагат на предприятията да консолидират основните функции и информационния поток в интегрирана система за по -добро управление на бизнес процесите, като по този начин намалят административните разходи, които иначе биха възникнали при ръчно обработване на процеси. SAP е мултинационална компания, която създава софтуер за управление на бизнеса, включително ERP системата.

Приложение на ERP и SAP

ERP е надмножество на SAP, докато SAP е софтуерно предлагане от първи ред ERP. ERP е по -скоро методология, която следва определен набор от стандарти за свързване на приложения в една архитектура, базирана на функции. ERP помага на организацията да управлява и консолидира цялостното си представяне в различни функции. SAP е просто ERP инструмент.

Модули на ERP и SAP

SAP и ERP често се използват синхронно, тъй като SAP се счита за един от най -големите доставчици на ERP системи в света. Основната характеристика на ERP е, че всички приложения в една организация споделят една и съща база данни с информация и процеси, което елиминира необходимостта от събиране на данни от множество системи, като по този начин прави бизнес процесите по -прости и ефективни. SAP има модули, които управляват различни функции в рамките на една организация. Всеки модул отговаря на специфични функции.

ERP срещу SAP: Сравнителна диаграма

Обобщение на ERP Vs. SAP

ERP е софтуерен пакет от приложения за бизнес процеси, разработен от мултинационалния софтуерен гигант SAP SE, който включва ключовите функции на бизнеса в рамките на една организация. Идеята е да се предостави на бизнеса платформа, която да им позволи да поддържат единна база данни за данни, свързани с различни бизнес функции, по достъпен начин. Идеята зад автоматизирания инструмент за управление на бизнеса е да спаси бизнеса от неефективни операции и скъпи процеси. SAP е най -големият доставчик на ERP решения в света и лидер в бизнес приложенията. ERP е по -скоро методология със специфичен набор от стандарти, които консолидират различни приложения на предприятие в един домейн, докато SAP е един от най -големите доставчици на ERP системи в света.

1 коментар

  1. Тази статия предоставя наистина най -добрата информация за ERP и SAP, Благодарим на автора за споделянето на такъв информативен блог.

Вижте повече за: ,