Разлика между бранд мениджър и маркетинг мениджър

Имиджът на марката може да повлияе значително върху бизнеса, както положително, така и отрицателно. Поради тази причина предприятията инвестират сериозно в управлението на марката , както и в маркетинга. За да се гарантира, че целите за продажби са изпълнени, както и за да се гарантира, че клиентите възприемат марката положително, предприятията могат да наемат персонал, който да се справи с някои от тези задачи, като мениджъри на марки и маркетинг мениджъри. Въпреки че двамата работят в тясно сътрудничество, те имат различия по отношение на ролите, както и използваните стратегии.

Бранд мениджър

Това е човек, който отговаря за образа, възприеман от потребителите на продукти или услуги на компанията. Зададени с ролята да гарантират, че марката е в съответствие с интересите на потребителите, мениджърите на брандове изпълняват различни роли, включително:

  • Определяне на стратегии за информираност за марката
  • Оценка на имиджа на марката от потребителите
  • Разработете стратегии за продажби и маркетинг
  • Наблюдавайте и препоръчвайте най -добрите рекламни разположения
  • Следете напредъка на продажбите

Търговски управител

Това са лица, натоварени с ролята да достигнат до потенциалните клиенти и обществеността като цяло, за да представят продукт и да увеличат продажбите. Това може да стане чрез различни маркетингови канали. Те са натоварени и с отговорности, включително:

  • Разработване на маркетингови стратегии за достигане до клиенти от всички демографски групи
  • Връзка с отдел продажби, за да се гарантира, че целите са в съответствие
  • Проучване и докладване на търсенето на услуги и продукти
  • Гарантиране, че клиентите разбират стойността на продуктите

Прилики между бранд мениджър и маркетинг мениджър

  • И двете работят за подобряване или популяризиране на имиджа на клиентите или компаниите

Разлики между Brand Manager и Marketing Manager

Определение

Бранд мениджърите са лица, отговарящи за имиджа, възприеман от потребителите на продукти или услуги на компанията. Напротив, маркетинг мениджърът е лице, на което е възложена ролята да достигне до бъдещите клиенти и обществеността като цяло да представи продукт и да увеличи продажбите.

Роли

Ролите на бранд мениджърите включват определяне на стратегии за осведоменост за марката, оценка на имиджа на марката от потребителите, разработване на стратегии за продажби и маркетинг, наблюдение и препоръчване на най -добрите рекламни позиции, да не говорим за наблюдение на напредъка на продажбите. Напротив, ролите на маркетинг мениджър включват разработване на маркетингови стратегии за достигане до клиенти от всички демографски групи, свързване с отдел продажби, гарантиращо, че целите са в съответствие, проучване и докладване на търсенето на продукти и услуги и гарантиране на клиентите да разберат стойността на продуктите.

Природата

Докато мениджърите на брандове имат стратегически характер, мениджърите по маркетинг са тактически.

Brand Manager срещу Marketing Manager: Сравнителна таблица

Обобщение на Brand manager срещу Marketing Manager

Бранд мениджърът отговаря за имиджа, възприеман от потребителите на продукти или услуги на компанията и има за задача да гарантира, че марката е в съответствие с интересите на потребителя. От друга страна, маркетинг мениджърът е лице, на което е възложена ролята да достигне до бъдещите клиенти и обществеността като цяло да представи продукт и да увеличи продажбите. И двете работят в тясно сътрудничество, за да гарантират, че компаниите запазват положителен имидж, както и да увеличават продажбите.

Вижте повече за: ,